lördag 5 november 2016

Axiom om skolan

I vissa samhällen finns det skola, och kanske i synnerhet i vårt. Se där ett påstående som otvivelaktigt stämmer, men det återstår att slå fast vad det betyder. Att säga att skolan existerar, det är egentligen endast att säga detta: i ett samhälle existerar det kunskaper och dessa förs vidare av en särskild yrkeskår på ett särskilt ställe. Att tala om skolan, det är att tala om fyra saker: (1) kunskaper; (2) kunskaper som går att förmedla; (3) specialister vars uppgift det är att förmedla dessa kunskaper; (4) en erkänd institution som har till funktion det är se till att specialister som förmedlar och subjekt till vilka något förmedlas förs samman på ett regelbundet sätt. Var och en av dessa saker är nödvändig, på så vis att förneka den ena eller andra av dem innebär att förneka skolans existens; på samma sätt är det att önska att skolan ska försvinna att önska att den ena eller andra av dem ska försvinna, oavsett av vilken god eller dålig anledning det sker. Det må så vara de påståenden som säger att det inte finns kunskaper, eller att kunskaperna inte går att överföra, eller att överförandet av kunskaper inte ska tas om hand av specialister på överförandet, eller att detta överförande inte kan ske inom ramen för en institution; man måste vara medveten om att de som uttrycker sådana påståenden – även om de själva har hand om undervisning – talar mot skolan. I vilket fall som helst bör man vara klar över vad de gör och säger.
[…]
Att säga att det finns skola, det är att säga just det som sagts ovan, men ingenting mer. Det innebär således inte att säga att alla kunskaper går att förmedla; det innebär heller inte att säga att alla de kunskaper som går att förmedla förmedlas eller bör förmedlas av skolan; det innebär inte att säga att specialisterna som har till uppgift att förmedla vet allt det som finns att veta i allmänhet, och inte heller att de vet allt om de kunskaper som förmedlar. Man kan troligtvis lägga andra bestämningar till dessa fyra väsentliga. Man kan till exempel önska att skolan ska göra människorna lyckliga, att den ska bidra till den fysiska och moraliska hälsan, att den ska möjliggöra en rationell användning av telefonen eller televisionen, etc. Det finns ingenting att säga emot detta, förutsatt att man har har klart för sig att det är sekundära målsättningar, fördelar som lagts till i efterhand. Att vilja göra dem till skolans huvudsakliga uppgift och nytta är i verkligheten att göra avkall på de väsentliga bestämningarna. Det är således att vilja att skolan går under.
[…]
En tes som skolans fiender ofta för fram är att det finns kunskaper som förmedlas på andra sätt. Att skolan alltså inte har något monopol. Det säger sig självt: det finns säkerligen kunskaper som förmedlas på andra sätt än de akademiska. Det finns också de, det får man lov att påpeka, som knappast skulle förmedlas överhuvudtaget, om det inte fanns någon skola. Kan man på allvar tro att matematik eller fysik, för att inte tala om filosofi, historia eller filologi skulle överleva ett ögonblick om det inte för att stötta dem fanns en form av tvång: en överenskommelse enligt vilken det anses hedervärt att känna till åtminstone något om de här ämnena? Skolan är ingenting annat än det institutionella uttrycket för denna överenskommelse, och i ett jämlikt samhälle garanterar den allmänna och obligatoriska skolgången att patricierna inte är de enda som håller med om den. Vi säger avsiktligt överenskommelse, för att inte hävda någon förutfattad mening om den större eller mindre sociala eller produktiva nyttan med dessa kunskaper: det bör räcka här med att påpeka att man har svårt att tolerera vissa former av okunskap.
[…]
Glöm alltså inte de kunskaper som kräver en skola. Men det finns också de som inte kräver någon skola. Detta betyder i verkligheten att de inte kräver stödet av en skolplikt eller en tvingande institution för att förmedlas. För att det ska förhålla sig så krävs det att de till sitt förfogande har en fristående kraft till förmedling, och i de flesta fall är denna inte annat än passionen hos dem som stödjer den och numerären av dem som den gör passionerade. Detta vetande som står i motsats till skolan framträder alltid som det som i högre grad engagerar det stora flertalet: om det vore på ett annat sätt skulle de, liksom de andra kunskaperna, vara beroende av skolplikten för att överleva  […] Idag är det serietidningen, imorgon filmen, imorgon en annan sak som ger upphov till en lärdom vilken vad gäller stränghet och torrhet helt och fullt kan mäta sig med den klassiska filologin. Liksom denna senare ger den upphov till våldsamma attacker och kontroverser: furor philologicus är av samma art som passionen hos fans, och vice versa.
[…]
En enkel reflektion räcker för att visa att skolan inte har behov av dessa kunskaper och att de inte har behov av skolan. Ännu bättre: dessa kunskaper har bara sin kraft och sitt berättigande genom det faktum att de står utanför skolan. Låt oss ta ordet i vår mun: de håller bara i den mån de betecknar ett motstånd mot skolans institutionella kraft. Om skolan bemäktigar sig dem, försvagar den sig själv, för den konfronteras med det som väsentligen är heterogent i förhållande till sig själv – den ger avkall på de kunskaper som försvinner utan den själv, men den dödar också de kunskaper vars särskilda kraft ligger just i att vara främmande för varje institution. Ja, genom ett drag som säkerligen grundas på goda intentioner, men som är totalitärt till sitt väsen, upphäver den en instans som begränsar den på det lokala planet och hejdar dess expansion. Liksom alla andra institutioner bör skolan vara stark på det område den tillmätts, men av precis samma anledning bör detta område vara strängt kringskuret. Det bör finnas kunskaper som skolan inte vet någonting om. Den bör vara tillräckligt avgränsad för att låta dessa motståndsfickor frodas utanför den själv, tillräckligt säker på sin sak för att väcka starka känslor hos dem som gör motstånd, och tillräckligt generös för att, då de gör motstånd, bara den som förser dem med ett språk och en tanke.     
      Alla samhällen uttrycker och förmedlar kunskaper. Om man tror på tomheten i dessa senare, finns det egentligen bara en enda koherent position. Den innebär att drömma om att hela samhället ska förintas. Det finns inget vetande som är värt något, därför att det inte finns något samhälle som är värt något: ungefär så skulle teoremet lyda. Men för att hävda den positionen behövs det avgjort starkare andar än genomsnittspedagogen. Rousseau i vissa stunder, kulturrevolutionens maoister, de röda khmererna och några millenaristiska sekter kan räknas till dem som anammat konsekvenserna. Oftast fullbordas de utan fraser. Men det händer att ett sådant tal uttrycks med verklig själsstorhet. Då finns det inget man kan säga emot det. Förutom att det då inte för ett ögonblick rör sig om en mindre reform: själva ordet skulle få dem att skratta som med hela sitt förnuft riktar in sig på att förakta såväl vetandet som samhället. Man kan inte dagtinga med de här sakerna: att föreslå reformer, det är att vilja att samhället fortsätter; att föreslå reformer som antar att det försvinner, det är att ljuga för sig själv och för alla andra.      
     Och man får heller inte förvåna sig över att dessa reformatorer alltid ger en känslan av att inte dra slutsatserna av sin logik. Det finns människor som uttryckligen vill att skolan ska förintas, men reformatorerna hör inte till deras skara. Det som de planerar att ta död på, det säger de sig vilja rädda: således vill de och vill inte på samma gång. Fångade i denna påtagliga motsägelse klarar de sig ur den på olika sätt: genom en omedveten sofism, genom dåligt samvete, eller – allra vanligast – genom talet om ”på annat sätt”: man säger inte att skolan ska förintas utan att den ska fortsätta, men på ett annat sätt. Att detta andra sätt för varje opartisk bedömare tycks göra skolan omöjlig – det är en detalj som man med nödvändighet måste låta bli att tänka på. Man säger inte att de som undervisar utgör ett onödigt bihang till en farlig och närmast brottslig institution, man säger endast att de ska vara på ett annat sätt: lekledare, uppfostrare, storebröder, ammor, etc. Listan går att variera.
[…]
    Det mest slående är att det är en ren och skär piruett. Man kan inte säga om dem att de vill och inte vill, utan att de säger sig vilja och inte vill. Hur många av de som på senare tid hyllat reformerna av gymnasier och universitet har inte i verkligheten önskat att de inte till till något pris ska bli tagna på allvar? Vilket inte hindrar dem från att agitera, ibland på ett synnerligen aktivt sätt, för det som de gör: det är för att allting för dem reduceras till denna gest som man hoppas ska vara utan konsekvenser, till denna rent yttre hyllning till allmänt erkända värden. I dag utropar Guden att skolan är gagnlös och överflödig; han kräver kunskaperna ska upphävas, och man tjänar hans vilja med alla krafter man kan uppbåda – tack vare skolan och kunskaperna. Men när triumfen stundat är man olycksdrabbad: ”Men förstod ni inte” kommer då medlemmen av reformatorernas sekt att säga, riktad till fursten som han har plågat, ”att jag bara talade utan att säga någonting?”. Då kommer dessa furstar att upptäcka (med ett skratt om de är cyniska, med bestörtning om de är noviser) att det bästa sättet att göra reformatorerna olyckliga, det är fortfarande att ge dem vad de ber om.             

(ur Jean-Claude Milner, De l’école)
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar